Eläkealan tietojärjestelmätyöryhmät

Työeläkejärjestelmän sisäiset tietohallintoryhmät

Arek-asiakasyhteistyöryhmät

Ryhmien tehtävänä on kyseisen järjestelmäalueen kehittämisen suunnittelu ja seuranta sekä asiakkaiden liiketoiminnallisten tarpeiden kerääminen. Tehtävänä on myös käynnistää esiselvitykset (aikataulu, osallistuvat osapuolet) ja päättää esiselvityksen pohjalta kehitysversion sisällöstä ja laajuudesta.

Ratkaisupalvelut-asiakasryhmä

Puheenjohtaja Juha Lanne (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitokset, työeläkelaitosten palveluyhtiöt, ETK ja Arek.

Vakuutuspalvelut-asiakasryhmä

Puheenjohtaja Juha Lanne (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitokset, työeläkelaitosten palveluyhtiöt, ETK ja Arek.

Arekin asiakasryhmien alaryhminä toimivat sovellusryhmät:

Ansainta-sovellusryhmä, HeTa-sovellusryhmä (henkilö- ja työnantajatiedot), KVH-sovellusryhmä (käyttövaltuushallinta), Eläkeasiat-sovellusryhmä, Ote- ja laskenta-asiat sovellusryhmä (työsuhdeote, Työeläkeote ja Yhella), Kelan tietopalvelut ja viranomaisotteet -sovellusryhmä, Tefiyhteiset-sovellusryhmä sekä UM ja Santra -sovellusryhmä.

Ryhmien puheenjohtajat ja sihteerit tulevat Arekista. Alaryhmien osallistujat ovat työeläkelaitoksista, työeläkelaitoksien palveluyhtiöistä, ETK:sta ja Arekista.

Alaryhmien tehtävänä on määrittelyn ja toteutuksen käynnistäminen (aikataulu, osallistujat ja tarvittava osaaminen), sisältöön vaikuttavien avoimien asioiden ja muutospyyntöjen priorisointi, aikataulutus ja versiointi.

Yhteisen eläkkeenlaskentahjelmiston (YHELLA) tukiryhmä

Puheenjohtaja Tiina Rantalainen (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet ETK:sta, eläkelaitoksista, Arekista ja Tieto Oyj:stä.

Tukiryhmä vastaa YHELLAn sisällöstä ja hyväksyy YHELLAan tehtävien muutosten sisällön. Tukiryhmässä keskustellaan laskentatekniikkaan liittyvistä asioista yleisemminkin.

Arek Tekniikkaryhmä

Puheenjohtaja ja sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitoksista, työeläkelaitoksien palveluyhtiöistä, ETK:sta ja Arekista. Ryhmän tehtävänä on tulevien teknisten asioiden läpikäynti ja niistä sopiminen.

TILMO-ryhmä

Puheenjohtaja Tuula Vailama (Varma), jäsenet TYEL-työeläkeyhtiöt ja ETK. ETK:n edustajana ryhmässä on Eija Pahkala.

TILMO-ryhmän tehtävänä on käsitellä TyEL-ilmoitusliikennemuutoksia ja siihen liittyviä toimintatapoja sekä ylläpitää työnantajille tarkoitettuja TYEL-ilmoitusliikennetietuekuvauksia.

Työeläkejärjestelmän tietohallintoryhmä (THR)

Puheenjohtaja Aaro Mutikainen (Elo), sihteeri Tarja Keveri (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, työeläkelaitosten palveluyhtiöistä, ETK:sta, TELAsta ja Arekista.

Työryhmän tehtävänä on mahdollistaa hajautetun työeläkejärjestelmän toimeenpanon vaatima yhteistyö ja tukea tässä tarvittavien yhteisten tietotekniikkaratkaisujen kehittämistä.

Tietohallintoryhmän alaryhmänä toimii Työeläkejärjestelmän arkkitehtuuriryhmä, jonka puheenjohtaja on Tarja Keveri (ETK). Jäsenet ovat työeläkelaitoksista ja niiden palveluyhtiöistä. Ryhmän tehtävänä on tunnistaa ja kuvata työeläkejärjestelmän yhteisiin tietoihin liittyviä kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia sekä selvittää eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja ratkaisuja. Työryhmä tekee esityksiä tietohallintoryhmälle.

Työeläkejärjestelmän ja Kelan tietohallintoryhmät

Tietojenkäsittelytoimikunta (TKT)

Puheenjohtajat Juha Lanne (ETK) ja Esko Karjala (Kela), sihteerit Camilla Juntunen (ETK) ja Petri Tupala (Kela), jäsenet Kela, ETK, Mela, Ilmarinen, Varma ja Keva. Työeläkelaitosten edustajat nimittää määräajaksi ETK.

Ryhmä on perustettu vuonna 1973 kansaneläkejärjestelmän ja työeläkejärjestelmän väliseksi tietoliikenneryhmäksi.

Tehtävänä on ohjata työeläkejärjestelmän ja Kelan sähköisen tietojenvälityksen ja yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kehitystä sekä kansallisen että kansainvälisen tietojenvaihdon osalta. Tehtävänä on myös Kelan, ETK:n ja työeläkelaitosten välisten tietojärjestelmäpalveluiden koordinointi ja tietoliikenneprojektien ohjaus.

Tietojenkäsittelytoimikunnan alaryhminä toimivat:

EKYL (ETK-Kela tietoliikenteen ylläpito -ryhmä),
jonka puheenjohtajia ovat Camilla Juntunen (ETK) ja Petri Tupala (Kela), sihteereitä Sanna Poutsalo (ETK) ja Kaisa Timonen (Kela) sekä jäseniä Kela, ETK, ja Arek. Ryhmän tehtävänä on hoitaa ETK:n ja Kelan keskinäiseen tietoliikenteeseen kuuluvien asioiden ylläpitoa lähinnä toimeenpanon kannalta.

KEULAT (ETK:n ja Kelan ulkomaisten tietojenvälityspalveluiden hoitoryhmä),
jonka puheenjohtajia ovat Päivi Pykäri (ETK) ja Marko Ikonen (Kela). Ryhmän jäsenet ovat Kela ja ETK. Ryhmän tehtävänä on hoitaa Kelan ja ETK:n yhteisiä tuotannossa olevia kansainvälisiä tietojenvälityspalvelun ylläpito- ja tuotantoasioita (Toiminta-alueena on vakuutusnumero- ja olosuhdemuutoshenkilötietoliikenne).

EU-tietoliikenteen yhteistyöryhmät

EU:n Tekninen toimikunta

Suomen edustajat Casper von Nandelstadh (Kela) ja Sari Alanko (ETK), jäsenet ETK, Kela ja muiden jäsenmaiden edustajat.

EU:n Hallintotoimikunnan alainen toimikunta, jonka tehtävänä on edistää, ohjata ja toimeenpanna sosiaaliturvasektorin sähköistä tiedonvaihtoa.

STM:n EESSI-ryhmä (kansallinen sosiaaliturvan sähköistämisen koordinointiryhmä)

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri Jere Päivinen (STM), jäsenet ETK, KELA, STM, KEHA, FIVA, TYJ ja TVK.

Tehtävänä on valmistella yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa sähköiseen tietojenvaihtoon siirtymistä EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

STM:n EESSI-työryhmän alaisuudessa toimivat KELAn vetämät kansallinen EESSI-koordinointiprojekti Esikko ja EESSI-yhteyspisteprojekti. ETK:n edustaja Juha Lanne.