Ministeriöiden asettamat tai johtamat tai muut laajapohjaiset työryhmät

Eläkejärjestelmien yhdistämistä valmisteleva työryhmä

Puheenjohtaja Hannu Ijäs (STM), sihteeri Inka Hassinen (STM), jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä, TELAsta ja KELAsta. ETK:n edustaja on Heli Backman.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus kunnallisen eläkejärjestelmän ja yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän yhdistämisestä eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän ehdotusten ja päälinjausten pohjalta.

Työryhmän toimikausi on 19.8.2019 – 31.12.2021.

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 25

Puheenjohtaja Merja Mustonen (STM), sihteeri Tuomas Leppo (STM), jäsenet ministeriöistä, sosiaaliturvalaitoksista, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan intressiorganisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Antti Mielonen (ETK) ja Janne Pelkonen (TELA).

Työryhmä osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun.

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 27

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri STM:stä, jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja Kelasta. ETK:n edustaja on Jaana Rissanen.

Jaostossa käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä.

Kassa- ja säätiöryhmä

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Anne Laitinen (ETK), jäsenet Fivasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita.

Lineaarisen mallin hallituksen esitystä valmisteleva työryhmä

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM). ETK-jäsenet Mari Kuuvalo ja Marjukka Hietaniemi. Työryhmässä on jäseniä STM:stä, työmarkkinajärjestöistä, Kelasta, TELA:sta ja Invalidiliitosta. Työryhmän tehtävänä on hallitusohjelmassa mainitun työkyvyttömyyseläkkeensaajien lineaarisen mallin hallituksen esityksen valmistelu. Hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan syksyllä 2021. Muutos tulee voimaan vuoden 2023 alussa.

ETK:n vetämä taustaryhmä selvittelee mallin liittyviä toimeenpanon yksityiskohtia. Taustaryhmässä on eläkelaitosten edustus.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistuskomitea

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus on käynnistynyt keväällä 2020. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea, jonka toimikausi on 23.3.2020 – 31.3.2027. Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio, THL. Pääkomitean apuna työskentelee 5 jaostoa. Komitean pysyvänä asiantuntijajäsenenä on ETK:sta Jaakko Kiander. Lisäksi kolmessa jaostossa on ETK-edustus: työ- ja toimintakykyjaostossa (Marjukka Hietaniemi), hallintojaostossa (Jaana Rissanen) ja tutkimus- ja arviointijaostossa (Susan Kuivalainen).

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä

Työmarkkinajärjestöjen nimeämät jäsenet: Mika Juutinen (KT), Ilkka Kaukoranta (SAK), Katarina Murto (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Katri Ojala (Akava), Vesa Rantahalvari (EK) ja Antti Tanskanen (EK).

Ryhmään kutsutut asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston päällikkö Hannu Ijäs, laskuperustejaoksen puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Barbara D’Ambrogi-Ola (Ilmarinen), tulkintaryhmän puheenjohtaja Heli Backman (ETK) ja eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmän puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Tiina Nurmi (Ilmarinen).

Ryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.

Eläkeneuvotteluryhmä tekee esityksiä työeläkejärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä voi tarvittaessa täyttää esimerkiksi ministeriöiden pyyntöjä ja asettaa mm. näitä tarpeita varten alatyöryhmiä ulkopuolisine asiantuntijoineen.