Eläketurvan ja eläkkeiden toimeenpanon kehittämiseen liittyvät eläkealan sisäiset työryhmät

Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät

Eläkehakemusten yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Ryhmässä edustettuina ovat yksityiset eläkelaitokset, julkiset eläkelaitokset, Kela sekä ETK.

Tämän yhteistyöryhmän tarkoitus on sopia pelisäännöistä ja menettelyistä eläkehakemusten käsittelyssä. Ensimmäinen kokoontuminen oli syksyllä 2005.

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja ja sihteeri ovat ETK:n valvontaosastolta.

Yksityisen sektorin edustajat yhteistyöryhmään pyydetään KWIST-ryhmän kautta. ETK pyytää edustajat julkiselta sektorilta ja Kelasta.

Kustannustenjakoryhmä

Puheenjohtaja Jaakko Aho (ETK), sihteeri Eeva Puuperä (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, STM:stä ja ETK:sta.

Ryhmässä valmistellaan ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät eläkkeiden kustannusten jakoon.

Kustannustenjakoryhmän alaryhmänä toimii eläkemenoryhmä, jonka puheenjohtaja on Helena Rapanen (ETK) ja sihteeri Anne Laitinen (ETK).

Lisäetutoimikunta

Puheenjohtaja Eeva Poutiainen (ETK), sihteeri Anita Nevalainen (ETK).

ETK:ssa toimiva ryhmä, joka käsittelee ja hyväksyy sellaiset ETK:n työnantaja- ja vakuutusrekisteriin rekisteröitäväksi lähetetyt eläkejärjestelyt, jotka eivät ole automaattisesti rekisteröitäviä.

Tulkintaryhmä

Puheenjohtaja Heli Backman (ETK), sihteeri Ulla Suotunen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Eläkesäätiöyhdistyksestä, Porastosta ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy:stä.

Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa työeläkelainsäädännön tulkintaongelmiin. Työryhmässä myös keskustellaan työeläkelainsäädännön kehittämisestä ja muista työeläkelainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä yhteisistä asioista.

T-ryhmä

Puheenjohtaja Teppo Rakkolainen (Veritas), sihteeri Seija Lehtonen (Tela), jäsenet työeläkelaitoksista, ESY:stä, Telasta ja ETK:sta. ETK:n edustajat ovat Heli Backman ja Mikko Kautto.

Ryhmä pohtii lakimuutosten tarkempaa sisältöä toimeenpanijan näkökulmasta sekä eläkepoliittisia kysymyksiä laajemminkin. Tehtäväalueita ovat eläketurvan sisältöä, vakuutustoimintaa, rahoitusta ja EU-asioita koskevat asiat.

TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä)

Puheenjohtaja Matti Ruotanen (ETK), sihteeri Anu Jarva (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta.

Työryhmä on ETK:n ja työeläkelaitosten pysyvä yhteistyöryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida TyEL-valvonnan käytännön toimeenpanoa.

Työeläkejärjestelmän ja Kelan yhteistyöryhmät

Eläkepalvelun neuvottelukunta (EPN)

Puheenjohtaja Maijaliisa Takanen (ETK) ja Juhani Rantamäki (Kela), sihteerit Janne Pulkkinen (ETK) ja Katri Sillanpää (Kela) jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitokset. Työeläkejärjestelmän edustajat nimittää ETK:n hallitus.

Tehtävänä on johtaa ja valvoa Kelan ja työeläkejärjestelmän välisessä Eläkepalvelusopimuksessa tarkoitettua toimintaa. Sopimus koskee Kelan ja työeläkejärjestelmän välistä yhteistyötä asiakkaiden palvelussa. Lisäksi tehtävänä on kehittää sopimuksessa tarkoitettua toimintaa ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia sopimuksen muuttamiseksi sekä tehdä vuosittain esitys vastaanotettavista kuntoutus- ja eläkehakemuksista maksettavista palkkioista.

Eläkepalvelun neuvottelukunnan alaryhminä toimivat:

Palkkioryhmä: puheenjohtajat Juha Lanne (ETK) ja Anne Neimala (Kela). Sihteerit toimivat Satu Jumppanen (ETK) ja Katri Sillanpää (Kela). Jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitoksia. Palkkioryhmän tehtävänä on vuosittain käsitellä Kelassa ja työeläkelaitoksissa vastaanotettujen eläkehakemusten hakemuspalkkion määräytymisperusteet sekä tehdä ehdotus palkkion määrästä Eläkepalvelun neuvottelukunnalle.

Koulutustyöryhmä: puheenjohtajat Jaana Rissanen (ETK) ja Heikki Jämsén (Kela), sihteerit Barbro Lillqvist (ETK) ja Sari Salomaa (Kela). Jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitoksia. Tehtävänä on työeläkejärjestelmän Kelalle antaman koulutuksen ja Kelan työeläkejärjestelmälle antaman koulutuksen suunnittelu ja koordinointi.

Lomakeryhmä: puheenjohtajat Janne Pulkkinen (ETK) sekä Pirjo Raute (Kela), sihteerit Minna Virtanen (ETK) ja Merja Mironenko (Kela). Jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitoksia. Tehtävänä on huolehtia yhteisten hakemuslomakkeiden seurannasta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

KAIHO-työryhmä

Puheenjohtaja Jaana Rissanen (ETK), sihteeri Minka Hauta-aho (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Kelasta ja Porastosta.

Työryhmässä käsitellään EU-eläkkeen määräytymiseen liittyviä tulkintakysymyksiä sekä EU-eläkehakemusasioita. Kaiho-työryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa.

Kelan eläkefoorumi

Kelan eläkefoorumi. Toimikausi 1.1.2020 – 31.12.2021.

Puheenjohtaja Miia Helle (Kela), sihteeri Raija-Liisa Foudila (Kela), jäsenet Kelasta, ministeriöistä, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöistä. ETK:n edustaja on Marjukka Hietaniemi.
Foorumin tehtävänä on tukea Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön ja palvelujen kehittämistä, edistää Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa, tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä seurata eläkevakuutuksen kehittymistä ja eläkevakuutusta koskevaa tutkimusta.

Eläkefoorumi toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä eläkeasioiden sisällöllisessä ja strategisessa kehittämistyössä.

Telan asettamat työryhmät

Siirry Telan työryhmäsivustolle