Eläketurvan ja eläkkeiden toimeenpanon kehittämiseen liittyvät eläkealan sisäiset työryhmät

Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät

Eläkehakemusten yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Ryhmässä edustettuina ovat yksityiset eläkelaitokset, julkiset eläkelaitokset, Kela sekä ETK.

Tämän yhteistyöryhmän tarkoitus on sopia pelisäännöistä ja menettelyistä eläkehakemusten käsittelyssä. Ensimmäinen kokoontuminen oli syksyllä 2005.

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja ja sihteeri ovat ETK:n valvontaosastolta.

Yksityisen sektorin edustajat yhteistyöryhmään pyydetään KWIST-ryhmän kautta. ETK pyytää edustajat julkiselta sektorilta ja Kelasta.

Eläkkeiden maksualueen työryhmä

Työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat vuosi kerrallaan kunkin eläkelaitoksen edustajat. Vuonna 2010 puheenjohtajana ja sihteerinä toimii poikkeuksellisesti ETK:n edustaja.

Eläkeyhtiöiden maksuryhmien perustama työryhmä, jossa mukana myös ETK:n edustajia tarpeen mukaan. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, yleensä helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa.

Työryhmässä käydään läpi muun muassa laki- ja muiden muutosten vaikutusta eläkkeiden maksantaan ja maksujärjestelmien muutoksiin sekä keskustellaan eläkerekistereihin liittyvien tehtävien hoidosta.

Kustannustenjakoryhmä

Puheenjohtaja Jaakko Aho (ETK), sihteeri Hanna Mäkinen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, STM:stä ja ETK:sta.

Ryhmässä valmistellaan ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät eläkkeiden kustannusten jakoon.

Kustannustenjakoryhmän alaryhmänä toimii eläkemenoryhmä, jonka puheenjohtaja on Helena Rapanen (ETK) ja sihteeri Anne Laitinen (ETK).

Lisäeläkeryhmä

Puheenjohtaja Eeva Poutiainen (ETK), sihteeri Johanna Kujanpää (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta ja STM:stä.

Työryhmän tehtävänä on rekisteröityjen lisäetujen säännösten ja soveltamisohjeiden ylläpito sekä vapaakirjaehtoihin ja perusteisiin liittyvien soveltamisratkaisujen antaminen.

Lisäetutoimikunta

Puheenjohtaja Eeva Poutiainen (ETK), sihteeri Anita Nevalainen (ETK).

ETK:ssa toimiva ryhmä, joka käsittelee ja hyväksyy sellaiset ETK:n työnantaja- ja vakuutusrekisteriin rekisteröitäväksi lähetetyt eläkejärjestelyt, jotka eivät ole automaattisesti rekisteröitäviä.

Maksantaryhmä

Puheenjohtajana toimii Anneli Kajas-Pätäri (Keva), jäsenet työeläkeyhtiöistä. ETK:n edustaja Varpu Turunen sekä tarvittaessa asiantuntijoita eri osastoilta.

Kerran vuodessa kokoontuva eläkkeiden maksualueen yhteistyöryhmä, jossa keskustellaan eläkkeiden maksamiseen ja eläkerekistereihin liittyvien työeläkealueen tehtävien hoitoa koskevista kysymyksistä ja ongelmista.

Ryhmä toimii myös yhdyselimenä eläkelaitosten ja Telan ennakkoperintätyöryhmän välillä.

Tulkintaryhmä

Puheenjohtaja Heli Backman (ETK), sihteeri Ulla Suotunen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Eläkesäätiöyhdistyksestä, Porastosta ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy:stä.

Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa työeläkelainsäädännön tulkintaongelmiin. Työryhmässä myös keskustellaan työeläkelainsäädännön kehittämisestä ja muista työeläkelainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä yhteisistä asioista.

T-ryhmä

Puheenjohtaja Pasi Mustonen (Varma), sihteeri Esa Vilkman (Varma), jäsenet työeläkelaitoksista, ESY:stä, Telasta ja ETK:sta. ETK:n edustajat ovat Heli Backman, Mikko Kautto ja Jukka Rantala.

Ryhmä pohtii lakimuutosten tarkempaa sisältöä toimeenpanijan näkökulmasta sekä eläkepoliittisia kysymyksiä laajemminkin. Tehtäväalueita ovat eläketurvan sisältöä, vakuutustoimintaa, rahoitusta ja EU-asioita koskevat asiat.

Tuotonlaskentatyöryhmä

Puheenjohtaja Eeva Grannenfelt (Elo), sihteeri Maria Pihlak (Elo), jäsenet eläkelaitoksista ja Telasta.

Tuotonlaskentaryhmän tehtävänä on kehittää työeläkevakuuttajien sijoitustuottojen ja tuottoriskien ulkoista raportointia yhdenmukaisin luokituksin ja laskentamenetelmin.

TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä)

Puheenjohtaja Matti Ruotanen (ETK), sihteeri Anu Jarva (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta.

Työryhmä on ETK:n ja työeläkelaitosten pysyvä yhteistyöryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida TyEL-valvonnan käytännön toimeenpanoa.

Työeläkejärjestelmän ja Kelan yhteistyöryhmät

Eläkepalvelun neuvottelukunta (EPN)

Puheenjohtaja Maijaliisa Takanen (ETK) ja Juhani Rantamäki (Kela), sihteerit Janne Pulkkinen (ETK) ja Katri Sillanpää (Kela) jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitokset. Työeläkejärjestelmän edustajat nimittää ETK:n hallitus.

Tehtävänä on johtaa ja valvoa Kelan ja työeläkejärjestelmän välisessä Eläkepalvelusopimuksessa tarkoitettua toimintaa. Sopimus koskee Kelan ja työeläkejärjestelmän välistä yhteistyötä asiakkaiden palvelussa. Lisäksi tehtävänä on kehittää sopimuksessa tarkoitettua toimintaa ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia sopimuksen muuttamiseksi sekä tehdä vuosittain esitys vastaanotettavista kuntoutus- ja eläkehakemuksista maksettavista palkkioista.

Eläkepalvelun neuvottelukunnan alaryhminä toimivat:

Palkkioryhmä: puheenjohtajat Juha Lanne (ETK) ja Anne Neimala (Kela). Sihteerit toimivat Satu Jumppanen (ETK) ja Katri Sillanpää (Kela). Jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitoksia. Palkkioryhmän tehtävänä on vuosittain käsitellä Kelassa ja työeläkelaitoksissa vastaanotettujen eläkehakemusten hakemuspalkkion määräytymisperusteet sekä tehdä ehdotus palkkion määrästä Eläkepalvelun neuvottelukunnalle.

Koulutustyöryhmä: puheenjohtajat Jaana Rissanen (ETK) ja Heikki Jämsén (Kela), sihteerit Barbro Lillqvist (ETK) ja Sari Salomaa (Kela). Jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitoksia. Tehtävänä on työeläkejärjestelmän Kelalle antaman koulutuksen ja Kelan työeläkejärjestelmälle antaman koulutuksen suunnittelu ja koordinointi.

Lomakeryhmä: puheenjohtajat Janne Pulkkinen (ETK) sekä Pirjo Raute (Kela), sihteerit Minna Virtanen (ETK) ja Merja Mironenko (Kela). Jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitoksia. Tehtävänä on huolehtia yhteisten hakemuslomakkeiden seurannasta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

KAIHO-työryhmä

Puheenjohtaja Jaana Rissanen (ETK), sihteeri Minka Hauta-aho (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Kelasta ja Porastosta.

Työryhmässä käsitellään EU-eläkkeen määräytymiseen liittyviä tulkintakysymyksiä sekä EU-eläkehakemusasioita. Kaiho-työryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa.

Kelan eläkeasiain neuvottelukunta

Kelan hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi 1.1.2014 – 31.12.2016.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma (Kela), sihteeri Raija-Liisa Froudila (Kela), jäsenet Kelasta, ministeriöistä, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöistä. ETK:n edustaja on Mikko Kautto.
Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata eläkevakuutuksen kehittymistä, edistää kansaneläkelainsäädännön suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa sekä tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvistä kysymyksistä.

Telan asettamat työryhmät

Siirry Telan työryhmäsivustolle