Viisi syytä, miksi työssä käyvillä eläkeläisillä on ikätovereitaan suuremmat eläkkeet

Työtä tekevien eläkeläisten joukko poikkeaa muista eläkeläisistä. Heidän työeläkkeensä ovat keskimäärin 200 €/kk suurempia kuin muiden samanikäisten eläkkeensaajien. Ohessa viisi keskeistä syytä tälle.

1) Hyvä työkyky

Eläkeläisinä työtä tekevät ovat ikäluokassaan hyväkuntoisia ja työkykyisiä. Sen sijaan osa kaikista työeläkkeellä olevista on ollut pitkään eläkkeellä jo ennen vanhuuseläkeikää, kun eläkehistoria on alkanut työkyvyttömyyden kautta. Tällöin eläketaso on jäänyt matalammaksi, eikä työn tekeminen eläkkeellä ole ollut mahdollista.

2) Vähäinen työttömyys

Eläkeläistyötä tekevät ovat kiinnittyneet työmarkkinoille paremmin kuin muut samanikäiset. He ovat todennäköisemmin jääneet eläkkeelle suoraan työelämästä eläkeiän täyttämisen jälkeen. Sen sijaan muiden joukossa on enemmän työuran katkonaisuutta ja mm. työttömyyden jälkeen eläkkeelle siirtyneitä. Osa heistä tekee työtä myös eläkkeen rinnalla, mutta heitä on vähemmän kuin suoraan työstä vanhuuseläkkeelle siirtyneitä.

3) Lyhyen työuran tehneet laskevat keskieläkettä

Työeläkkeensaajien joukossa on myös lyhyen työuran tehneitä eläkeläisiä. Syitä on monia: lastenhoito, työttömyys, syrjäytyminen, ulkomailla asuminen, suuri varallisuus jne. On luonnollista, että heistä harva tekee työtä eläkkeellä, kun työnteko on jäänyt vähäiseksi jo nuorempana. Samalla heidän työeläkkeensä on jäänyt vähäisen työuran vuoksi pieneksi, mikä laskee kaikkien eläkkeensaajien keskimääräistä työeläkettä.

4) Työhistoria, jolle on kysyntää

Vain osa suoraan työstä eläkkeelle siirtyneistä tekee työtä. Suoraan työstä eläkkeelle siirtyneiden välillä erot työeläkkeen määrissä ovat pieniä. Silti voidaan ajatella, että heistä nimenomaan eläkkeen rinnalla työssä jatkavien työllä on enemmän kysyntää ja sitä kautta myös ansiot ovat hieman suurempia kuin niillä, jotka jättäytyvät kokonaan oloneuvoksiksi eläkkeelle päästyään.

Sen sijaan tilastojen perusteella voidaan päätellä, että asiantuntija-ammateissa jatketaan jonkin verran pitempään eläkeiän alarajan yli kuin työntekijäammateissa. Työntekijät jäävät usein eläkkeelle heti eläkeiän täyttämisen jälkeen ja tekevät sitten töitä eläkkeen rinnalla, jos terveys sallii ja työlle on kysyntää. Parhaat eläkkeet siis ovat usein niillä eläkeläisillä, jotka jatkavat yli eläkeiän työssä ilman eläkettä. He ovat myös hyötyneet eniten 4,5 prosentin vuotuisesta kannustinkarttumasta. Karttuma korvautui lykkäyskorotuksella vuodenvaihteessa voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä.

5) Osaaminen edelleen ajan tasalla

Yleensä ikääntyvillä on kulunut useampi vuosikymmen opintojen päättymisestä. Jos tietoja ja taitoja ei ole työuran aikana ylläpidetty ja päivitetty, työelämän jatkuvasti muuttuvat tarpeet johtavat helposti osaamisen rapautumiseen. Osa eläkkeen kynnyksellä olevista sinnittelee vanhentunein tiedoin ja taidoin eläkeikään ja luovuttaa heti eläkeiän täytettyään. Jos eläkeläisellä on kysyntää työmarkkinoilla, hänellä täytyy olla osaamista, jota edelleen tarvitaan. Hän on siis pitänyt huolta osaamisestaan ja myös se vaikuttaa ansiotasoon.