TyEL-maksutason määräytymiseen liittyvä prosessi

Työnantajat maksavat työntekijöistään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien maksuperusteiden mukaisesti määräytyvän TyEL-vakuutusmaksun.

Maksun määräytymisen pääperiaate

Eläkelaitostyypistä riippumatta vakuutusmaksu mitoitetaan niin, että se yhdessä sijoitusten tuoton kanssa kattaa vuoden aikana rahastoitavan eläkevastuun, yhteisesti kustannettavat eläkkeet, hoitokulut ja saamatta jääneistä vakuutusmaksuista syntyvät tappiot.

TyEL-maksutekniikka   

Vakuutusyhtiötekniikassa:

  • Tilapäinen työnantaja maksaa vakuutetuistaan iästä ja sukupuolesta riippumatonta kiinteää vakuutusmaksua.
  • Sopimustyönantaja, jonka palkkasumma on korkeintaan hieman yli 2 miljoonaa euroa, maksaa työntekijöistään perustariffimaksun suuruista kiinteää vakuutusmaksua.
  • Kun palkkasumma ylittää edellä mainitun euromäärän sopimustyönantajan maksu riippuu vakuutettujen iästä, työnantajan palkkasumman määrästä sekä työnantajan työkyvyttömyysriskistä.
  • Sopimustyönantajan maksua pienentävät eläkelaitos- ja asiakaskohtainen asiakashyvitys sekä tilapäiset alennukset.

Eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa vakuutusmaksu on kannatusmaksutyyppinen määräytyen kuitenkin yllämainitun pääperiaatteen mukaisesti. Eläkesäätiöiden ja –kassojen perusteet laaditaan yhtiöiden perusteita noudatellen sosiaali- ja terveysministeriön vetämässä työryhmässä (Kassa-ja säätiöryhmä).

TyEL-maksutason valmisteluprosessi (yhtiöiden maksuperusteet)

Työeläkeyhtiöiden maksuperusteet valmistellaan TELAn asettamassa Laskuperustejaoksessa sekä Laskuperusteasiain neuvottelukunnassa. Näiden jäseninä ovat työeläkelaitosten aktuaarit ja pysyvinä asiantuntijoina Eläketurvakeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat. Edellä mainittujen työryhmien puheenjohtajuus ja sihteeriys vuorottelevat eri eläkelaitoksilla.

TyEL-maksua koskevien laskelmien valmistelussa Laskuperustejaoksessa ja Laskuperusteasiain neuvottelukunnassa käytetään pääasiassa eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen tuottamia tilastotietoja, arvioita ja laskelmia. Tämän jälkeen peruste valmistellaan siten, että se vastaa keskimääräistä maksutasoa. Keskeisin neuvottelutaho perusteen valmistelussa on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä (pj. Jukka Rantala).

Työeläkevakuuttajat TELA hakee työeläkevakuutusyhtiöiden valtuuttamana sosiaali- ja terveysministeriön vahvistusta TyEL-maksun perusteille.

Maksun osat

Vakuutusmaksu muodostuu alla luetelluista maksunosista. Vanhuus- ja työkyvyttömyysosilla kerätään varat tulevien eläkkeiden rahastointia varten. Maksun tasausosalla puolestaan kustannetaan kyseisen vuoden eläkekustannuksia siltä osin kuin niitä ei ole ennakkoon rahastoitu.

Rahastoivat maksuosat

Keskimääräisen vanhuuseläkeosan määrittelyn pohjana käytetään arvioitua ikä- ja sukupuolijakaumaa.  Vanhuuseläkeosaan vaikuttavia muutoksia on varsin harvoin ja ne ovat pieniä. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi kuolevuusperusteen korjaukset.

Keskimääräinen vanhuuseläkekomponentti määritellään niin, että sillä kerättävä maksu riittää keskimäärin kattamaan kyseisen vuoden aikana karttuneista vanhuuseläkkeiden rahastoiduista osista aikanaan tulevan vanhuuseläkemenon, kun otetaan huomioon korko ja kuolevuus.

TyEL-maksun vanhuuseläkeosa lasketaan työntekijäkohtaisesti ja se riippuu henkilön iästä ja sukupuolesta. Vanhuuseläkeosalla kerätään varat tulevan vanhuuseläkkeen rahastointia varten. Tulevaa vanhuuseläkettä rahastoidaan 0,4 prosentin eläkekarttumaa vastaava määrä työansioista.

Keskimääräinen maksun työkyvyttömyyseläkeosa määritellään niin, että sillä kerättävä maksu riittää keskimäärin kattamaan puolet maksuvuotta seuraavien kahden vuoden aikana myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoinnista.

Keskimääräistä työkyvyttömyyseläkeosaa arvioidaan laskuperustejaoksen asettamalta työkyvyttömyysjaostolta saatujen selvitysten, tuoreimpien alkaneita eläkkeitä koskevien tilastojen sekä tehtyjen ennusteiden pohjalta. Työkyvyttömyyseläkeosan määräytymiseen vaikuttavat lakimuutokset, esimerkiksi muutokset eläkkeen rahastointiasteessa.

TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa riippuu muun muassa vakuutetun iästä, työnantajan vakuutettujen palkkasummasta ja työnantajan työkyvyttömyysriskistä. Työkyvyttömyyseläkeosalla kerätään varat työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien rahastointiin. Näistä eläkkeistä rahastoidaan eläkkeen alkamisvuonna pääsääntöisesti 100 prosenttia koko eläkkeen vakuutusmatemaattisesti lasketusta pääoma-arvosta ilman indeksikorotuksia vanhuuseläkeikään saakka.

Tasausosa

Vakuutusmaksun tasausosalla kustannetaan eläkejärjestelmän yhteisellä vastuulla olevat rahastoimattomat eläkkeet ja eläkkeenosat. Näitä ovat esimerkiksi ne osat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä, joita ei rahastoida, eläkkeiden indeksikorotukset sekä kokonaisuudessaan vapaakirjoihin perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet, perhe-eläkkeet, osa-aikaeläkkeet, osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet ja työuraeläkkeet.

Vakuutusmaksun tasausosa on sidoksissa ikään ja sukupuoleen ja se määritellään siten, että perustariffimaksun kokonaismäärä muodostuu sukupuolesta ja iästä riippumattomaksi. Tasausosan erot kompensoivat miesten ja naisten keskimääräisen elinajan erosta johtuvia vanhuuseläkeosan eroja.

Tasausosan määräämiseen liittyvät laskelmat ja ennusteet tehdään Eläketurvakeskuksessa. Tasauseläkemenoennusteissa otetaan huomioon lakimuutokset. Laskelmissa on mukana oletukset kansantalouden kehityksestä kuten ansiotason kasvu, inflaatio, palkkasumman kasvu, työttömyys jne.

Tasausosan perusteet pyritään mitoittamaan sellaisiksi, että tasausosa riittää vuoden aikana maksettavien, yhteisellä vastuulla olevien eläkkeiden ja eläkkeen osien kustantamiseen. Tasausosan ylijäämä siirtyy yhteisesti kustannettavien eläkkeiden puskurirahastoon eli tasausvastuuseen, jonka yhteismäärän tulee kattaa vähintään 20 prosenttia seuraavan vuoden yhteisesti kustannettavasta eläkemenosta. Tasausosan kautta kerätään myös osa vanhuuseläkkeiden lisärahastointiin tarvittavista varoista.

Tasausvastuuseen sisältyy myös puskuriosa, jolla tasoitetaan vakuutusmaksun nousua 2010- ja 2020-luvuille. Tätä puskurirahastoa kerätään tasausmaksulla ja sen vaikutusta maksun tasausosaan arvioidaan maksutason ja puskurin kehityksestä tehdyillä ennusteilla.

Muut osat

Maksun muut osat koostuvat hoitokustannusosasta, lakisääteisistä maksuista (sis. Eläketurvakeskuksen kustannukset, oikeushallintomaksun ja vakuutusvalvontamaksun) ja maksutappio-osasta.  Hoitokustannusosan riittävyyden arvioivat yhtiöt. Eläketurvakeskuksen kustannusosuuden vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö Eläketurvakeskuksen esityksestä. Maksutappio-osaa määrättäessä käytetään yhtiöiden arvioita maksutappioista.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN