Sopimustyönantajan maksuluokkamaksu

Yrityksen TyEL-maksuun sisältyvän työkyvyttömyysosan suuruuteen vaikuttaa mm. yrityksen koko, joka määritellään yrityksen kahden vuoden takaisen vakuutettujen palkkasumman perusteella. Palkkasumman ylittäessä hieman yli kahden miljoonan euron rajan maksun työkyvyttömyysosaan vaikuttaa myös sen omien parin vuoden takaisten työkyvyttömyystapausten määrä.

Suuret yritykset jaetaan maksuluokkiin työkyvyttömyysmaksun määräytymistä varten yritysten omien, parin vuoden takaisten työkyvyttömyyseläketapausten perusteella. Erisuuruisille työkyvyttömyysriskeille määriteltyjä maksuluokkia on 11, joissa kussakin on eritasoinen työkyvyttömyysmaksu.

Maksuluokka määräytyy vakuutuksenottajalle lasketun riskisuhteen mukaan. Riskisuhteella tarkoitetaan myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoidun eläkemenon suhdetta TyEL:n keskimääräisen riskin mukaiseen teoreettiseen työkyvyttömyyseläkemenoon.

Riskisuhde ja teoreettinen eläkemeno lasketaan kullekin ikäluokalle erikseen, eli yrityksen tietynikäisten työntekijöiden työkyvyttömyysalkavuutta verrataan keskimääräiseen samanikäisten työkyvyttömyysalkavuuteen. Laskennassa otetaan huomioon myös osatyökyvyttömyyseläkkeet. Kuntoutustukia, kuntoutusrahoja ja muita kuntoutuskuluja ei oteta riskisuhdetta laskettaessa huomioon.

Sopimustyönantajan maksuluokkamalli

Maksuluokka Riskisuhteiden keskiarvo Maksuluokkakerroin Maksuluokan keskimäär. maksu palkasta
 11 vähintään 5 5,5 4,95
 10 4,00–4,99 4,5 4,05
 9 3,00–3,99 3,5 3,15
 8 2,50–2,99 2,75 2,48
 7 2,00–2,49 2,25 2,03
 6 1,50–1,99 1,75 1,58
 5 1,20–1,49 1,35 1,22
 4 0,80–1,19 1 0,90
 3 0,50–0,79 0,65 0,59
 2 0,20–0,49 0,35 0,32
 1 alle 0,2 0,1 0,09

Yrityksen maksuluokka määräytyy kahden viimeksi toteutuneen vuoden riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain oheisen taulukon mukaiset maksuluokkien riskisuhteiden keskiarvot sekä maksuluokkakertoimet. Oheisen taulukon luvut on vahvistettu vuosille 2017 ja 2016.

Mitä pienempi yrityksen omien työkyvyttömyyseläketapausten eläkemeno on, sitä alempi on sen maksuluokka ja työkyvyttömyysmaksu. Yrityksen työntekijöiden ikäjakauma ei kuitenkaan vaikuta maksuluokan määräytymiseen, sillä eläkemenoa tarkastellaan kussakin ikäluokassa erikseen.

Maksuluokka määritellään vain suurelle työnantajalle, eikä sen määrittämiseksi tarvittavia riskisuhteita lasketa pientyönantaja-ajalta. Työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on kiinteä prosenttimäärä vakuutettujen palkoista, jos työnantajan palkkasumma alittaa hieman yli kahden miljoonan rajan tai jos työnantajan riskisuhde poikkeaa alle 20 prosenttia TyEL:n keskimääräisestä työkyvyttömyysriskistä (eli työnantaja kuuluu maksuluokkaan 4).

Uusi työnantaja, jonka vakuutettujen työntekijöiden työansioiden määrä ylittää hieman yli kaksi miljoonaa euroa, maksaa ensimmäisten vuosien ajan perusluokan eli maksuluokan 4 mukaista maksua. Yrityksen maksuluokka tarkistetaan vuosittain.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN