Valvonnalla kokonaisuudessaan hyviä tuloksia

Eläketurvakeskuksen työnantajien ja yrittäjien valvonta työeläkevakuuttamisessa on tuottanut hyviä tuloksia jo useamman vuoden ajan. Eläketurvakeskus valvoo vuosittain työnantajien ja yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä laajoilla vero- ja rekisteritietojen vertailuilla.

Ennaltaehkäisevä valvonta

Työeläkevakuuttamisen valvontatoimilla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan. Kaikki uudet toimintansa aloittavat työnantajat ja yrittäjät saavat Eläketurvakeskukselta tiedotekirjeen vakuuttamisvelvollisuudesta. Tiedotekirjeessä kerrotaan sekä työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa työntekijänsä että yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yritystoimintansa. Vuonna 2015 tiedotekirjeitä lähettiin työnantajille 9 300 ja yrittäjille 24 100 kappaletta.

Tehostunut työnantajavalvonta vähentänyt laiminlyöntejä

Vuosittain Eläketurvakeskus saa käyttöönsä Verohallinnolta 142 000 työnantajan verotiedot. Näitä tietoja verrataan eläkevakuutustietoihin. Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein. Valvonnassa löytyy siitä huolimatta puutteita. Valvonnalla selvitettiin viime vuonna 97 miljoonaa euroa työeläkevakuuttamattomia palkkoja.

TyEL-vakuutuksista puuttuneet palkat vuosina 2008–2015

k_graafit_tyel_vakuutuksista_puuttuneet_palkat

Vuonna 2015 valvonnan avulla selvitettiin yhteensä noin 7 200 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuutta. Puutteet kohdistuivat noin 1 600 työnantajaan ja koskivat yli 12 000 työntekijää. Eläketurvakeskuksen keho-tuksesta tai pakkovakuutuksella 407 työnantajaa otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta.

Selvitetyt työnantajat ja vakuutuksista puuttuneet työntekijät vuosina 2008-2015

k_graafit_selvitetyt_tyonantajat_ja_vakuutuksista_puuttuneet_tyontekiat

Tämän vuoden tulos on laskenut verrattuna aiempiin vuosiin. Valvonnan menetelmät purevat; yhä useammin puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot tulevat esiin valvonnassa ja ne saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Yrittäjä laiminlyö harvoin vakuuttamisen, mutta työtulot ovat alhaiset

Eläketurvakeskus saa vuosittain verohallinnolta käyttöönsä vakuuttamisen valvontaa varten yhteensä noin 190 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän osakkaan verotiedot. Näitä tietoja verrataan YEL-vakuutustietoihin.

Alkuvuonna 2015 saatettiin loppuun verovuoden 2013 tietoihin perustuva valvonta. Elokuussa 2015 aloitettiin verovuoden 2014 tietoihin pohjautuva valvonta, joka oli vuodenvaihteessa 2015-2016 jo lähes valmis. Uuden valvontasovelluksen myötä on valvonta voitu sekä aikaistaa ja kohdentaa aiempaa paremmin. Tämä on nopeuttanut valvontaa. Yrittäjän vakuutusturvan selvittämiseksi oltiin vuoden 2015 aikana yhteydessä noin 6 900 yrittäjään. Vuonna 2015 on valvonnan tuloksena syntynyt 1 015 uutta YEL-vakuutusta.

Yrittäjävalvonnan tuloksena uusia YEL-vakuutuksia 2008-2015

k_graafit_yrittajavalvonnan_tuloksena_uusia_yel_vakuutuksia

Yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta kuvaavat luvut ovat olleet hyvin pitkään samalla tasolla. Erot kalenterivuosien välillä johtuvat lähinnä siitä, miten yhden verovuoden valvonta ajoittuu eri kalenterivuosille. Hyvin harvat yrittäjät laiminlyövät velvollisuutensa ottaa YEL-vakuutus. Sen sijaan YEL-vakuutuksen työtulo ei kaikilla yrittäjillä vastaa heidän työpanoksensa arvoa. Liian alhainen työtulo heijastuu paitsi yrittäjän eläketurvaan niin myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan. Eläketurvakeskus julkaisi joulukuussa 2015 tutkimusraportin, jossa käsitellään YEL-vakuuttamista ja YEL-työtuloa monesta eri näkökulmasta. Raportissa mm. vertailtiin työtulojen ja verotettavien tulojen suhdetta.

Oikopolut:

Viranomaisyhteistyöllä luodaan jatkuvuutta

Viranomaisyhteistyötä on tehty tiiviisti myös vuonna 2015. Viranomaisyhteistyön kautta on saatu viranomaisilta valvontatietoa, jota on hyödynnetty valvonnassa. Esimerkiksi Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvityksiä ETK on valvontansa tueksi tilannut 2 182 kappaletta vuonna 2015.

Yhdessä Aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomaisten ja Verohallinnon kanssa ETK on valvonut rakennustyömaita valtakunnallisilla valvontaviikoilla. Valvontaviikkojen aikana ETK:n tarkastajat kävivät 40 työmaalla ja haastattelivat noin 450 työntekijää.

ETK on tehnyt myös yhteistyötä valvonnan erityiskohteiden tiimoilta. Tällaisia erityiskohteita ovat olleet laajuudeltaan tai muuten merkittävyydeltään huomattavat kohteet, kuten Olkiluoto 3 -ydinvoimalatyömaa, missä toimivien työnantajien eläkevakuuttamisen oikeellisuutta on valvottu mm. Verohallinnolta saatujen tietojen pohjalta. Näkyvällä yhteistyöllä pyritään ennaltaehkäisemään harmaan talouden ilmiötä. Poliisin kanssa on tehty yhteistyötä työeläkevakuutusmaksupetosten selvittelyssä. Vuonna 2015 tapauksia on ollut selvittelyssä noin 50 kappaletta.