Vuoden 2016 eläkemenoennuste

Vuoden 2016 lopussa työeläkkeensaajia arvioidaan olevan yhteensä 1 455 400 henkilöä eli vajaan prosentin enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Vanhuuseläkettä saavien lukumäärän ennustetaan olevan vuoden lopussa 1 252 000, joka on vajaa 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä laskee kuutisen prosenttia ja osa-aikaeläkettä saavien lukumäärä 22 prosenttia. Perhe-eläkkeiden määrä alenee vajaan prosentin verran.

Koko lakisääteinen eläkemeno kasvaa ennusteen mukaan 2,7 prosenttia. Kaiken kaikkiaan lakisääteinen eläkemeno tulee olemaan 29 miljardia euroa, joka on 13,6 prosenttia vuoden 2016 arvioidusta bruttokansantuotteesta.

Työeläkemeno kasvaa hieman yli 3 prosenttia 26 miljardiin euroon. Kasvusta suurin osuus menee vanhuuseläkemenoon, joka tulee olemaan 22 miljardia euroa.

Tiivistelmä vuoden 2016 eläkemenoennusteesta on esitetty alla olevassa taulukossa.

2016 2015 Muutos
Yksityisen puolen työeläkkeet 16 346 15 859 3,1 %
– Perusturva 16 074 15 570 3,2 %
– Lisäturva 207 212 -2,4 %
– Maatalouden erityiseläkkeet 65 76 -14,5 %
Julkisen puolen työeläkkeet 9 551 9 273 3,0 %
Palkattomat ajat 129 108 19,6 %
Työeläkemeno
yhteensä
26 026  25 239  3,1 % 
Kelan eläke-etuudet 2 480 2 503 -0,9 %
SOLITA-eläkkeet 515 515 0 %
Lakisääteinen eläkemeno
yhteensä
29 021 28 257 2,7 %
Osuus BKT:stä 13,6 % 13,5 %

Tarkemmat ennustetiedot excel-taulukoina:

Työeläkemenoennuste

Vuosittain julkaistava työeläkemenoennuste sisältää ennusteen kuluvan vuoden lakisääteisestä eläkemenosta ja työeläkettä saavien lukumäärästä.

Kokonaismäärien lisäksi esitetään sektori- (yksityinen, julkinen ja palkattomat ajat) ja eläkelajikohtaiset (vanhuus-, työkyvyttömyys-, osa-aika-, perhe- ja maatalouden erityiseläkkeet) ennusteet. Yksityisen sektorin osalta esitetään myös eläkelakikohtaiset (TyEL, MEL, YEL ja MYEL) ennusteet.

Palkaton aika tarkoittaa eläkettä kartuttavaa aikaa, joka ei perustu työntekoon vaan jonkin sosiaalietuuden saamiseen.

Työeläkettä saavien lukumäärän ennuste koskee vuoden lopun tilannetta. Ennusteessa ei ole mukana vain kansaneläkettä saavia eläkeläisiä eikä myöskään niitä eläkkeensaajia, jotka saavat eläkettä nk. kuntien vanhojen sääntöjen mukaan (ennen 1.5.1964 vallinneet säännöt).

Eläkemenoennuste sisältää työeläkkeiden lisäksi ennusteet kansaneläkkeistä ja SOLITA-eläkkeistä (sotilasvamma-, liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain sekä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset eläkkeet) sekä lakisääteisen eläkemenon BKT-osuudesta.

Työeläkemeno on ennusteessa jaettu perus- ja lisäturvaan. Perusturva on eritelty lain ja eläkelajin mukaan. Lisäturva on eritelty ainoastaan eläkelain mukaan.

Ennusteita laadittaessa on käytettävissä vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot. Lähtökohdaksi on otettu oletus, että työeläkkeensaajien prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden lopun tilanteeseen verrattuna on sama kuin kuluvan vuoden puolivälin prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden puoliväliin verrattuna.

Vuoden 2017 työeläkemenoennuste julkaistaan syyskuussa.

 

Oikopolut:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJA KIVINIEMI