Finansieringen av arbetspensionerna

Preliminära uppgifter om finansieringen av arbetspensionerna år 2016

Bilden visar preliminära uppgifter om finansieringen av arbetspensionerna år 2016. Siffrorna har sammanställts i samarbete med Tela och de kommer att preciseras i samband med penningflödestabeller som publiceras senare.

Arbetspensionspengarna i omlopp 2016

Siffrorna fördelas på följande sätt mellan den privata och den offentliga sektorn:

Den privata sektorn Den offentliga sektorn Tillsammans
 Arbetsgivare  9 700 5 200 14 900
 Arbetstagare 3 300 1 500 4 800
 Företagare 1 300 1 300
 Arbetslöshetsförsäkringsfonden  600 200 800
 Staten  800 2 700 3 500
 Avgifter  15 700 9 600 25 300
 Omkostnader  430 80 510
Utbetalda pensioner 16 400 9 600 26 000
Ur fonderna 3 070 430 3 500
 Till fonderna 1 940 350  2 290
 Avkastning av placeringar  5 900 4 900 10 800
Pensionsfonderna 117 900 70 600 188 500

Pensionsskyddscentralen sammanställer tidsserier av pensionsanstalternas bokslut. Pensionsanstalterna meddelar också uppgifter för kostnadsfördelningen av pensioner. Tabeller om finansieringen av arbetspensionerna publiceras årligen i Pensionsskyddscentralens Statistikdatabas. Utöver detta presenteras statistikuppgifter om finansieringen av pensioner i publikationsserien Pensionsskyddscentralens statistik både som publikation och i pdf-format.

Pensionstillgångar och penningflöden

I tabellerna pensionstillgångar och penningflöden granskas arbetspensionssystemets finansieringssystem från och med år 2007. Tabellerna består av siffror om pensionsfonderna, premieavgifterna, arbetslöshetsförsäkringsfondens försäkringsavgifter, överföringar, statens andelar, utbetalda ersättningar, totala driftskostnader och placeringsavkastningar. Det finns mer detaljerad information om ArPL- och SjPL-finansieringssystemen i egna tabeller.

Bokslutssiffror

Pensionsanstalternas bokslutssiffror har statistikförts sedan år 2007. Tabellerna innehåller siffror om premieinkomsten, placeringsavkastningar, utbetalda ersättningar, omkostnader, pensionstillgångar och solvens.

Bilder av tabellernas siffror finns i delen Kostnadsfördelningen i bilder.

Företagens arbetspensionsavgifter

I publikationen Företagens arbetspensionsavgifter finns uppgifter om företagens antal, slutliga försäkringsavgifter enligt ArPL och invalidpensions- och arbetslöshetspensionsavgifter som ingår i försäkringsavgifterna enligt företagets storlek och bransch. I statistikdatabasen finns siffrorna från och med år 2008 och i publikationerna i pappersform från år 1992.

Statistikuppgifter om arbetspensionsanstalternas verksamhet

Statistiken består av centrala statistikuppgifter om finansieringen av arbetspensionerna, pensionstillgångarna och de utbetalda pensionerna. Statistiken har klassificerats enligt vilken pensionslag som verksamheten som pensionsanstalten försäkrar omfattas av. Statistiken publiceras årligen i slutet av september i pdf-format.

Statistik för år 2015 (pdf, på finska)

Statistikpublikationen Finansiering av arbetspensionerna

I statistikrapporten Finansiering av arbetspensionerna behandlas principerna för finansieringen av arbetspensionerna inom den privata och offentliga sektorn och framställs statistiska uppgifter om bl.a. betalda pensioner, uttagna pensionsavgifter, pensionsfonder och placeringar. I publikationens bilaga finns en sammanställning av tidserier på några år över de mest centrala statistiksiffrorna som beskriver finansieringen av arbetspensionerna.

Tidsserier om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn

De viktigaste serierna har sammanställts sedan år 1962. Siffrorna om finansieringen av pensionerna grundar sig på pensionsanstalternas bokslutsuppgifter.  Statistiken publiceras excel-form och endast på finska.

Länkar: