Statistik över finansieringen av pensionerna

På den här sidan har vi sammanställt tidsserier av statistik över arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn och koefficienter som berör pensionsnivån samt de viktigaste sifferuppgifterna om pensionsanstalternas verksamhet inom den privata och den offentliga sektorn.

I statistikrapporten om finansieringen av arbetspensionerna (Työeläkkeiden rahoitus) behandlas principerna för finansieringen i huvuddrag och i statistikrapporten om arbetspensionsavgifterna (Työeläkemaksut) finns uppgifter om företagens slutliga försäkringsavgifter enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) klassificerade efter bransch och företagets storlek.

Tidsserier om arbetspensionsförsäkringen inom den privata sektorn

De viktigaste serierna har sammanställts sedan år 1962. Siffrorna om finansieringen av pensionerna grundar sig på pensionsanstalternas bokslutsuppgifter. De nyaste uppgifterna läggs till i tidsserierna när de finns tillgängliga. Endast om försäkringsavgifternas procentsatser har det förts in uppskattningar. Vid behov kan uppskattningar fås från Pensionsskyddscentralen. Statistiken publiceras excel-form och endast på finska.

Länkar:

Statistik över arbetspensionsanstalternas verksamhet

I statistiktabellerna framställs bland annat uppgifter om antalet personer som omfattas av arbetspensionsskyddet och om utbetalda pensioner. Utöver arbetspensionsutgifterna och premieinkomsterna publiceras här siffror om pensionsfonderna och placeringsverksamheten efter typ av pensionsanstalt.

I statistiken beskrivs först verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om sjömanspensioner (SjPL), sedan verksamhet enligt lagarna om pension för företagare och lantbruksföretagare (FöPL och LFöPL) och till slut verksamheten i pensionsanstalterna för den offentliga sektorn, huvudsakligen verksamhet enligt StaPL, KomPL och KyPL. Statistiken publiceras pdf-form och endast på finska.

Finansieringen av pensionerna

Finansieringen av pensioner som tillväxer enligt löntagarpensionslagarna i Finland grundar sig på ett delvis fonderande system och finansieringen av pensioner som tillväxer enligt lagarna om pension för företagare och lantbruksföretagarna grundar sig på ett fördelningssystem. Staten bekostar en del av pensionerna för företagare, lantbruksföretagare och sjömän. Pensionsskyddscentralen sköter avstämningen av pensionskostnaderna och betalningstrafiken mellan pensionsanstalterna.

I statistikrapporten nedan behandlas principerna för finansieringen av arbetspensionerna år 2011 och framställs statistiska uppgifter om bl.a. betalda pensioner, uttagna pensionsavgifter, pensionsfonder och placeringar. Rapporten handlar om finansieringen av pensionerna inom både den privata och den offentliga sektorn.

Företagens arbetspensionsavgifter efter företagets storlek och bransch

Publikationen innehåller uppgifter om företagens antal, invalidpensions- och arbetspensionsavgifter som ingår i försäkringsavgifterna samt från och med år 2008 statistiska uppgifter om hur företagens försäkringar fördelas inom samma pensionsanstalt eller mellan pensionsanstalterna. Publikationen grundar sig på arbetspensionsanstalternas uppgifter.

Den utkommer en gång om året och publiceras på finska.