Finansieringen av arbetspensionerna

Arbetspensionerna finansieras huvudsakligen med försäkringsavgifter som tas ut av arbetsgivarna och arbetstagarna, pengar ur pensionsfonderna och avkastningen på fonderna. Pensionsdelar som tillvuxit under arbetslöshetsperionder täcks med Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift och staten bekostar delvis pensioner enligt vissa lagar. Pensionsförsäkringsverksamheten är decentraliserad och sköts av flera pensionsanstalter. Staten svarar för kostnaderna för folkpensionerna.

Pensionerna enligt ArPL och SjPL

Pensionsanstalterna fonderar en del av ArPL- och SjPL-avgifterna i förväg för framtida pensioner och har alltså en skuld motsvarande dessa pengar och avkastningen på dem till framtida pensionstagare. Den så kallade avsättningsskyldigheten bestämmer hur en pensionsanstalt årligen ska komplettera sina pensionsansvar t.ex. utgående från den genomsnittliga avkastningen på tillgångarna. Fonderingen görs på den enskilda pensionens nivå. Varje pension kan indelas i två delar enligt finansieringssättet. En del av pensionen bekostas enligt fördelningssystemet, dvs. med försäkringsavgifter som tas ut av arbetstagarna och arbetsgivarna under det år då pensionen betalas ut. Staten bekostar en tredjedel av pensionsutgiften enligt SjPL.

Pensionerna enligt StaPL och KomPL

Tidigare finansierades statens och kommunernas pensioner enligt fördelningssystemet, dvs. försäkringsavgifter togs ut för varje år till det belopp som behövdes för att täcka pensionsutgiften för respektive år.

Från och med slutet av 1980-talet har också kostnaderna för pensionerna enligt dessa lagar förberetts genom fondering i förskott. Fonderingen görs inte på den enskilda pensionens nivå, utan medlen samlas in i en kollektiv buffertfond. Syftet med fonderingen är att minska trycket att höja försäkringsavgiften i framtiden.

Pensionerna enligt FöPL och LFöPL

Pensionerna enligt pensionslagarna för företagare bekostas i sin helhet enligt fördelningssystemet. Försäkringsavgiften för varje år används för att täcka pensionsutgiften för respektive år. Om försäkringsavgifterna inte räcker till för att täcka hela pensionsutgiften bekostas resten av staten.

Folkpensionerna

Folkpensionerna bekostas i sin helhet av staten.

Läs mer

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: EEVA POUTIAINEN, MEERI KESÄLÄ