Eläkejärjestelmän hallinto ja valvonta

Suomen sosiaaliturvan ja vakuutusmarkkinoiden merkittävä erityispiirre on se, että yksityiset vakuutuslaitokset hoitavat lakisääteiseen sosiaalivakuutukseen kuuluvaa yksityisen sektorin työeläkevakuutusta ja tapaturmavakuutusta.

Hallinnoltaan hajautettua järjestelmää kehitetään kolmikantaisesti

Työeläkejärjestelmän hallinto on hajautettu usealle työeläkelaitokselle. Lakisääteistä eläketurvaa hoidetaan yksityisellä puolella työeläkeyhtiöissä, erityiseläkelaitoksissa, eläke-kassoissa ja eläkesäätiöissä sekä julkisen puolen eläkelaitoksissa.

Hajautetun hallinnon vuoksi eräitä toimintoja hoidetaan keskitetysti työeläkejärjestelmän yhteiselimessä, Eläke-turvakeskuksessa.

Työeläkejärjestelmän neuvottelujärjestelmä on kolmikantainen. Vaikka eläketurvan sisällöstä säädetään laissa, kehittäminen tehdään pitkälti valtion ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Lakimuutoksiin ovat siis vaikuttamassa niin valtio, työnantajat ja työntekijät kuin yrittäjätkin.

Työeläkejärjestelmä toimii ministeriöiden valvonnan alaisuudessa

Työeläkejärjestelmän valvonnasta vastaavat yksityisten alojen työeläkelaitosten ja maatalousyrittäjien ja merimiesten erityiseläkelaitosten osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja Finanssivalvonta.

Keva on valtiovarainministeriön ja valtion eläketurvan toimeenpanon osalta valtiontalouden tarkastusviraston valvonnassa.

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastoa valvoo kirkkohallitus, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja kirkolliskokouksen alaisena. Kelan hallintoa ja toimintaa valvovat eduskunnan valitsemat valtuutetut.

Vakuutetun oikeudet eläkejärjestelmässä on turvattu

Työeläke-etuudet karttuvat työansioiden ja ikään sidotun karttumisprosentin mukaan. Eläketurvakeskus valvoo, että työnantajat ottavat työntekijöilleen eläkevakuutuksen ja, että yrittäjät työeläkevakuuttavat itsensä. Myös työeläkelaitokset valvovat omia työnantaja-asiakkaitaan. Vakuutetun vastuulla on tarkistaa, että työeläkeotteella näkyvät yksityisen sektorin työsuhteet.

Eläkekarttuma turvataan etuusperusteisuudella, indeksi-tarkistuksilla ja sillä, että työeläkelaitokset vastaavat yhteisvastuullisesti eläkelupausten täyttämisestä. Lisäksi työeläke on ansaittu etuus minkä vuoksi sitä koskee omai-suudensuoja. Työeläkepäätökseen voi hakea muutosta pää-sääntöisesti Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Kuvassa esitetään yksityisen ja julkisen sektorin työeläkkeiden toimeenpano.

Työeläkejärjestelmän toimeenpano

työeläkejärjestelmän toimeenpano

 

Aiheesta muualla: