Työeläkkeiden indeksit

Kun uuden alkavan eläkkeen määrää lasketaan, vakuutetun työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan vuosittain tammikuun alussa työeläkeindeksillä.

Työeläkeindeksi

Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

Pelkistetty esimerkki: jos ansiotason muutos on 3,5 prosenttia ja hintatason muutos 2 prosenttia, niin

  • Työeläkeindeksin muutos = 0,8 x 2 + 0,2 x 3,5 = 2,3 %
  • Palkkakertoimen muutos = 0,2 x 2 + 0,8 x 3,5 = 3,2 %

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työeläkeindeksin mukainen tarkistus korvaa hintatason muutoksen, mutta myös parantaa eläkkeen ostovoimaa määrällä, joka on 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin nousun ylittävästä ansiotasoindeksin noususta eli palkansaajien reaaliansiotason muutoksesta.

Eläkkeen ostovoiman lisäys on siis sitä suurempi, mitä enemmän palkkataso nousee reaalisesti. Samalla kuitenkin työeläkeindeksillä tarkistetut eläkkeet jäävät keskimääräisen palkkatason kehityksestä jälkeen, ja sitä enemmän, mitä nopeampaa palkkatason reaalikehitys on (kuva).

työeläkeindeksillä_tarkitsteun_eläkkeen_osuus_palkansaajien_keskipalkasta_c
Palkkakerroin on aktiiviajan indeksi

Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia. Se siis korvaa hintatason muutoksen lisäksi 80 prosenttia palkansaajien ansiotason reaalimuutoksesta.

Palkkojen ja työtulojen ohella palkkakertoimen kehitykseen on sidottu myös työeläkelaeissa säädetyt erilaiset rahamäärät, joiden mukaan määritellään muun muassa vakuuttamisvelvollisuuden tai eläkelain piiriin kuulumista tai oikeutta tiettyihin etuuksiin.

Eläkeindeksit perustuvat aina jo toteutuneeseen hinta- ja ansiotason kehitykseen, sillä indeksilaskelma tehdään tarkistusvuotta edeltävän kalenterivuoden kolmannen vuosineljänneksen numeroilla. Esimerkiksi vuoden 2011 eläkeindeksit perustuvat hinta- ja ansiotason muutoksiin vuoden 2009 kolmannesta vuosineljänneksestä vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen.

Työeläkeindeksin ja palkkakertoimen pistelukuun vaikuttavat vähäisessä määrin myös työntekijän (alle 53 v.) työeläkemaksun muutokset. Jos esimerkiksi työeläkemaksu nousee 0,2 prosenttiyksikköä, työeläkeindeksin muutos pienenee 0,04 ja palkkakertoimen 0,16 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella työeläkeindeksin ja palkkakertoimen pisteluvut vuosittain lokakuun loppuun mennessä eli kaksi kuukautta ennen vuodenvaihteessa tehtävää eläkkeiden tarkistusta.

Työeläkeindeksistä ja palkkakertoimesta säädetään työntekijän eläkelaissa (TyEL 96–100 §). Alempana tällä sivulla on esitetty esimerkkejä indeksiluvuilla tarkistamisesta.

Kansaneläkeindeksi

Kansaneläkeindeksi seuraa Tilastokeskuksen laskemaa elinkustannusindeksiä (1951 lokakuu = 100), jonka pisteluvut määräytyvät perusvuodeltaan uusimman kuluttajahintaindeksin mukaan.

Kansaneläkeindeksin mukainen tarkistus kalenterivuoden alussa on yhtä suuri kuin elinkustannusindeksin vuosimuutos edeltävän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Kansaneläkeindeksin pisteluvun laskee ja vahvistaa Kela.

Indeksitarkistusten lisäksi kansaneläkkeisiin on tehty tasotarkistuksia aika-ajoin eduskunnan päätöksellä. Tasokorotuksia kansaneläkkeisiin on tehty 2000-luvulla vuosina 2001, 2005, 2006 ja 2008.

Aiheesta muualla: 

Miten indekseillä tarkistaminen tehdään?

Esimerkki maksussa olevan työeläkkeen tarkistamisesta

Henkilön työeläke oli vuonna 2007 eläkkeen alkaessa 1400 euroa kuukaudessa. Taulukossa on esitetty laskentakaavat eläkkeen määräämisestä vuosille 2008–2010. Indeksitarkistus tehdään edellisenä vuonna maksussa olleen eläkkeen määrään.

 Vuosi  Työeläkeindeksi  Työeläke/kk  Laskentakaava
 2007  2127  1 400,00
 2008  2178  1 433,57  2178/2127 x 1 400 = 1433,57
 2009  2286  1 504,66  2286/2178 x 1 433,57 = 1 504,66
 2010  2292  1 508,61  2292/2286 x 1 504,66 = 1 508,61

Esimerkki aktiiviaikaisten ansioiden tarkistamisesta

Esimerkissä on tarkistettu työntekijän vuonna 1998 alkaneen työsuhteen vuotuiset palkat eläkkeen alkamisvuoden 2010 tasoon. Tarkistus joudutaan tekemään kaksivaiheisesti, koska aktiiviajan indeksinä oli vuoteen 2004 asti TEL-puoliväli-indeksi ja siitä eteenpäin palkkakerroin. Indeksitarkistus tehdään suoraan palkan ansaitsemisvuoden tasosta eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Vuosi TEL-puoliväli
-indeksi
Palkka-
kerroin
Saatu palkka €/v. Indeksitarkistettu
palkka
Laskentakaava
1998  1825  16 000, 00  23 214,30  2151/1825 x 1,231/1,000 x 16 000,00
1999  1868  23 512,50  33 328,86  2151/1868 x 1,231/1,000 x 23 512,50
2000  1903  24 570,56  34 188,08  2151/1903 x 1,231/1,000 x 24 570,56
2001  1981  25 676,24  34 319,85  2151/1981 x 1,231/1,000 x 25 676,24
2002  2054  26 831,67  34 589,61  2151/2103 x 1,231/1,000 x 28 039,09
2003  2103  28 795,12  35 303,94  2151/2054 x 1,231/1,000 x 26 831,68
2004  2151  1,000  27 142,16  33 412,00  1,231/1,000 x 27 142,16
2005  1,028  27 956,42  33 477,00  1,231/1,028 x 27 956,42
2006  1,063  28 795,12  33 345,99  1,231/1,063 x 28 795,12
2007  1,100  29 658,97  33 191,08  1,231/1,100 x 29 658,97
2008  1,124  30 548,74  33 456,85  1,231/1,124 x 30 548,74
2009  1,192  31 465,20  32 494,68  1,231/1,192 x 31 465,20
2010  1,231  32 409,16  32 409,16  1,231/1,231 x 32 409,16