Eläke-etuudet

Työeläke ja kansaneläke sekä takuueläke takaavat toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta.

Työeläkettä karttuu ansiotyöstä ja yrittäjätoiminnasta, jotka vakuutetaan työeläkejärjestelmässä. Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen edellytyksenä on Suomessa asuminen.

Eläke-etuudet takaavat toimeentulon eri elämäntilanteissa

Vakuutetun työeläke voi perustua usean eläkelain alaiseen työskentelyyn. Eläke-etuudet ovat kuitenkin pääasiassa samanlaisia eri laeissa. Työeläkejärjestelmästä maksettavat etuudet ovat

 • vanhuuseläke
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • työkyvyttömyyseläke (myös osatyökyvyttömyyseläke)
 • kuntoutusetuudet (kuntoutusraha, osakuntoutusraha ja kuntoutuskorotus)
 • työuraeläke (voidaan myöntää aikaisintaan vuonna 2018)
 • osa-aikaeläke
 • perhe-eläke
 • luopumistuki.

Osa-aikaeläkkeitä ei enää myönnetä, mutta maksussa olevat osa-aikaeläkkeet voivat jatkua.

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen tarkoitus on turvata vakuutetun vähimmäistoimeentulo. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan

 • vanhuuseläkkeitä
 • työkyvyttömyyseläkkeitä
 • perhe-eläkkeitä
 • kuntoutusetuuksia.

Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli 1 559 000 eläkkeensaajaa, joista suurin osa sai vanhuuseläkettä. Kuvassa esitetään eläkkeensaajat eläkelajin mukaan. Vakuutettu voi saada usean eläkelajin mukaista eläkettä samanaikaisesti.

Kaikki työ- ja kansaneläkkeen saajat 31.12.2016

Työeläke- ja kansaneläke-etuudet määräytyvät erilaisin perustein

Työeläke karttuu ansioiden ja iän mukaan porrastetun karttumisprosentin mukaan.  Myös tietyt palkattomat ajat kartuttavat työeläkettä. Työeläkkeen karttumisesta kerrotaan tarkemmin alaosiossa työeläke-etuudet.

Jos työeläke jää pieneksi, maksetaan Suomessa asumisajan perusteella määräytyvää kansaneläkettä. Kansaneläke-etuudet ovat työeläkevähenteisiä eli eläkkeen määrä pienenee osittain työeläkkeen kasvaessa. Kansaneläkettä ei makseta lainkaan työeläkkeen määrän ylittäessä yksin asuvalla 1 299,88 euroa kuukaudessa ja avo- tai avioliitossa olevalla 1 157,71 euroa kuukaudessa (vuonna 2017).

Kansaneläke-etuuksien määrään vaikuttavat myös perhesuhteet ja asumisaika Suomessa. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan erilaisia lisiä erityistarpeiden vuoksi.

Takuueläkettä maksetaan, jos eläketurva muuten on alle 760,26 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeessä huomioon otettavat eläketulot vähentävät takuueläkettä täysimääräisesti.

Vuoden 2004 loppuun saakka työeläkkeet yhteensovitettiin eli työeläkkeen määrä sai olla enintään 60 prosenttia eläkkeen perusteena olevista ansioista. Yksityisellä puolella eläkkeitä ei rajata enää mitenkään, mutta julkisella puolella ennen vuotta 2005 karttunut peruseläke (työeläke ilman lisäeläkeosuutta) yhteensovitetaan edelleen muiden ennen vuotta 2005 karttuneiden lakisääteisten peruseläkkeiden kanssa.

Työ- ja kansaneläkkeiden lisäksi eläkkeitä maksetaan mm. liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta. Liikennevakuutuslain, työtapaturma- ja ammattitautilain, sotilastapaturmalain ja potilasvahinkolain perusteella maksettavat LITA-korvaukset ovat ensisijaisia työ- ja kansaneläkkeisiin nähden. Tämä tarkoittaa, että työ- tai kansaneläkettä maksetaan vain siltä osin kuin eläke ylittää maksettavan LITA-korvauksen.

Kokonaiseläke vuonna 2017

Lähes kaikki eläkkeensaajat saavat työeläkettä

Asteittain voimaan tullut työeläkejärjestelmä muodostaa merkittävän osan eläketurvasta. Vuoden 2016 lopussa pelkkää työeläkettä sai 60 prosenttia Suomessa asuvista omaa eläkettä saavista (ei perhe-eläke tai osa-aikaeläke).

Eläkettä sekä kansaneläke- että työeläkejärjestelmästä sai 35 prosenttia ja pelkästään kansaneläkettä viisi prosenttia eläkkeensaajista. Suomessa asuvia omaa eläkettä saavia oli vuoden 2016 lopussa noin 1 449 000 ja kaikkiaan eläkkeensaajia oli 1 559 000.

Eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan vuosina 19962016

Oikopolut:

Indeksitarkistukset turvaavat eläkkeiden tason

Työeläkkeen tavoitteena on turvata kulutustason kohtuullinen säilyminen eläkkeelle siirryttäessä sekä eläkeaikana. Työeläkkeiden indeksoinnin tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että tavoite saavutetaan.

Tätä varten eläkettä määrättäessä vakuutetun työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan ns. aktiiviajan indeksillä (palkkakertoimella) eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Sen jälkeen maksussa oleva eläke tarkistetaan vuosittain eläkeajan indeksillä (työeläkeindeksillä).

Kansaneläkkeiden ostovoiman säilyttämiseksi eläkkeet tarkistetaan vuosittain kuluttajahintojen muutoksia seuraavalla kansaneläkeindeksillä.