Ministeriöiden asettamat tai johtamat tai muut korkean tason työryhmät

Asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentuminen kansainvälisissä tilanteissa

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä, Kuntaliitosta, EK:sta ja Akavasta.
ETK:n edustajana toimii Minna Levander.

STM on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella asumisperusteista sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön tarkistamista niin, että etuuksien maksaminen maahan, ja maastamuuttotilanteissa kohdentuu tarkoituksenmukaisesti, lainsäädäntö on selkeää ja lainsäädännön toimeenpano nykyistä yksinkertaisempaa.

Työryhmän toimikausi on 21.3.2017 – 31.5.2018.

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävä työryhmä

Puheenjohtaja Heli Backman (STM), sihteeristö Inka Hassinen (STM), Karoliina Kiuru (Keva) ja Minna Lehmuskero (TELA), jäsenet EK:sta, ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä, Kuntaliitosta ja eläkelaitoksista.

ETK:n edustajana toimii Ismo Risku.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista ja mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä siten, että kaikki nykyisin näiden järjestelmien piirissä tehty työ vakuutettaisiin työntekijän eläkelain mukaan.

Työryhmän toimikausi on 12.6.2017 – 30.6.2018

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 25

Puheenjohtaja Merja Mustonen (STM), sihteeri Tuomas Leppo (STM), jäsenet ministeriöistä, sosiaaliturvalaitoksista, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan intressiorganisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Niko Väänänen (ETK) ja Janne Pelkonen (TELA).

Työryhmä osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun.

EU-asiain komitea, valmistelujaosto 27

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri STM:stä, jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja Kelasta. ETK:n edustaja on Jaana Rissanen.

Jaostossa käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä.

Kassa- ja säätiöryhmä

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Anne Laitinen (ETK), jäsenet Fivasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita.

Kuntoutuksen uudistamiskomitea

Toimikausi 1.9.2016 – 30.9.2017.
Komitean puheenjohtaja on toimitusjohtaja Kari Välimäki. Komiteassa on laaja edustus useista ministeriöistä, kuntoutuksen vastuutahoista, työmarkkinajärjestöistä, tutkimuslaitoksista, poliittisista puolueista ja kansalaisjärjestöistä. ETK:n edustaja on Janne Pulkkinen (varajäsenenä Minka Hauta-aho).

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallituskaudella toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus. Uudistus on osa Hyvinvoinnin ja terveyden strategista painopistealuetta. Sen kymmenen vuoden tavoitteena on, että suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveyshuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Kuntoutuksen uudistamistyö linkitetään sosiaali- ja terveyshuollon rakenneuudistukseen sekä rahoitus- ja valinnanvapausuudistukseen.

Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkujen poistamista selvittävä työryhmä

Toimikausi 1.1.2016 – 16.6.2017.

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteerit Pia Nissinen ja Marko Leimio (STM), jäsenet STM, Kela ja työmarkkinajärjestöt sekä ETK:sta Marjukka Hietaniemi ja Mari Kuuvalo.

Osatyökykyisille tie työelämään -hanke kuuluu hallitusohjelman kärkihankkeisiin. Sen tavoitteena on hallitusohjelman mukaan selkeyttää sosiaaliturvajärjestelmää osatyökykyisten työllistymistä kannustavaksi ja edistäväksi, edistää vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille ja alentuneen työkyvyn omaavien vaikeasti työllistyvien työttömien aktivoinnissa huomioida erilaiset osallistavat toimet.

Yksi osa tätä hanketta on poistaa työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja. Työ on jatkoa vuonna 2013 päättyneen osatyökykyisten työllistymisedellytysten parantamista pohtineen työryhmän työlle, jossa pohdittiin ns. lineaarista mallia. Työryhmä pohtii kannustinloukkukysymystä kuitenkin laajasti sitoutumatta etukäteen mihinkään ratkaisumalliin. Mahdolliset muutokset eläkelainsäädäntöön valmistellaan työryhmän työn määräajan päättymisen jälkeen.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä

Kokoonpanoja on kaksi:
1) työmarkkinakokoonpano, johon kuuluvat puheenjohtaja ja työmarkkinajärjestöjen EK, KT, SAK, Akava ja STTK edustajat
2) laajennettu kokoonpano, joihin kutsutaan edellisten lisäksi toimitusjohtajat työeläkevakuutusyhtiöistä ja Kevasta.

Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), jäsenet työmarkkinaedustus Jouko Hämäläinen (KT), Katarina Murto (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Pekka Piispanen (Akava), Vesa Rantahalvari (EK), Saana Siekkinen (SAK) ja Antti Tanskanen (EK). Asiantuntijat Stefan Björkman (Etera) Satu Huber (Elo), Timo Kietäväinen (Keva), Risto Murto (Varma), Carl Pettersson (Veritas) ja Timo Ritakallio (Ilmarinen). Tarkkailijat Outi Antila (STM) ja Tuulia Hakola-Uusitalo (VM).

Eläkeneuvotteluryhmä tekee esityksiä työeläkejärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä voi tarvittaessa täyttää esimerkiksi ministeriöiden pyyntöjä ja asettaa mm. näitä tarpeita varten alatyöryhmiä ulkopuolisine asiantuntijoineen.

Yrittäjien neuvottelukunta (YNK)

ETK:n hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi 2015-2017

Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Markus Palomurto (ETK), jäsenet yrittäjien, työeläkelaitosten sekä eläkesäätiöyhdistyksen edustajia.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata yrittäjien eläketurvan kehitystä sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yrittäjien eläketurvaa ja sen kehittämistä koskevissa asioissa.