Väestön ikärakenne vaikeuttaa julkisen talouden tasapainottamista

Tänä vuonna voimaan tulleella eläkeuudistuksella pyritään myöhentämään eläkkeelle siirtymistä. Rahoituksen kestävyyden näkökulmasta eläkejärjestelmässä ei uudistuksen jälkeen näyttäisi olevan kestävyysvajetta eli tulojen ja menojen ennakoidaan olevan pitkällä aikavälillä tasapainossa. Ennakoitu työllisyyskehitys ei kuitenkaan riitä kuromaan muussa julkisessa taloudessa olevaa kestävyysvajetta umpeen, koska julkisen talouden ikäsidonnaiset menot lisääntyvät vanhusväestön kasvaessa. Ikääntyneen väestön määrä lisääntyy seuraavan kymmenen vuoden […]

Yrittäjän eläkevakuutuksen viisi ongelmakohtaa

Yrittäjät maksavat liian vähän työeläkevakuutusmaksua, mikä johtaa matalaan eläketurvaan. Helsingin Sanomat käsitteli aihetta hyvässä artikkelissaan 15.6. Pieni eläke yllättää monen yrittäjän eläkeiässä. Pieni YEL-maksutulo on ongelma myös eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta. Valtio maksaa osan yrittäjien eläkemenoista. Seuraavat viisi ongelmakohtaa on etenkin yritystoimintaa harkitsevan hyvä tietää.

Miksi paluumuuttajat eivät saa työkyvyttömyyseläkettä Ruotsista?

Pohjoismaiden välisen liikkuvuuden esteitä eli ns. rajaesteitä pohdittaessa on kiinnitetty huomiota siihen, että Ruotsista takaisin Suomeen muuttavan henkilön työeläketurva jää sairauden sattuessa heikommaksi kuin koko työuransa Suomessa tehneen henkilön työeläketurva. Suomen ja Ruotsin viranomaiset ovat selvittäneet, millaisilla keinoilla tilannetta voitaisiin helpottaa.

On aika tehdä yrittäjien eläkevakuutuksesta versio 2.0

Yrittäjien eläkelaki (YEL) tuli voimaan vuonna 1970 eikä sen perusperiaatteisiin ole sen koommin tehty olennaisia muutoksia. YEL:ssä yrittäjyys näkyy lähtökohtaisesti pitkäaikaisena ja tulot vakiintuneina. Sama ajattelu oli tuolloin vallalla myös työntekijäin eläkelaissa (TEL) loppupalkkaperiaatteineen. Kummassakin laissa oli myös 4 kuukauden ns. odotusaika ennen kuin eläkettä ylipäätään alkoi kertyä.

Työttömien opiskeluhalujen suitsiminen lyhentää työuria

Riski joutua työttömäksi on tuttua kovin monelle, koulutukseen tai tehtävän vaativuuteen katsomatta. Koulutus kuitenkin pienentää tätä riskiä. Paraskaan osaaja ei saa uutta työtä, jos hänen työalansa uhkaa kuihtua. Kouluttautumalla ihan muihin hommiin hänen työmarkkina-arvonsa saattaa kasvaa jälleen ja uusi työ löytyä. Tähän pitäisi pyrkiä, sillä mitä enemmän on työttömyyttä, sitä lyhyemmiksi työurat jäävät.

Kun putoat kesämökin katolta, ottaako työnantaja kopin

Toisinaan sattuu inhimillinen tragedia, jossa parhaassa työiässä oleva ihminen joutuu tapaturman vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Esimerkissä nuori mies putoaa kesämökin katolta kesken vapaa-ajan remonttiprojektin ja halvaantuu. Toisinaan tätä tapausta voi seurata myös taloudellinen tragedia nuoren miehen työnantajalle, joka joutuu eläketapauksen vuoksi maksamaan korkeampaa työeläkemaksua kaikista työntekijöistään.